The Future Starts Here
Meny
Meny

Stödfunktioner

Vi har ett flertal olika stödfunktion som agerar som interna konsulter. Med deras sakkunskap ska de vara ledningen, chefer och verksamheten behjälpliga inom sitt specialområde och ge stöd för att nå företagets strategiska mål. Dessa är HR, Internrevision, Legal och Compliance.

HR-avdelningen ansvarar för att säkerställa att företaget arbetar med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla samt avsluta medarbetare på ett sätt som gör att vi erhåller rätt medarbetare för oss och är en attraktiv arbetsgivare. Deras uppgift är att ge råd och stöd till chefer och medarbetare samt se till att HR processer, lagar och regelverk efterlevs.

Riskanalytikerna arbetar med att prognostisera, analysera och rapportera om företagets utveckling avseende risker och avvikelse inom budget och prognos. Risker de främst arbetar med avser kreditrisk, restvärdesrisk och operationella risker. Vi har även medarbetare som är specialiserade på analys och beräkning av restvärden och prissättning av begagnade bilar.

Compliances uppdrag är att hjälpa verksamheten med att följa de lagar och regler som specifikt gäller för oss som finansiellt institut och bidra till kvalitetssäkring av regelefterlevnaden.

Legal ansvarar för att ge verksamheten rådgivning i olika juridiska frågor och identifiering av legala risker i olika sammanhang. Legal bistår med kompetens vid avtalsförhandlingar och avtalsskrivning samt fungerar i vissa fall som ombud för företaget i ev. tvister i t.ex. domstol.

Internrevision finns för att hjälpa styrelsen att styra verksamheten enligt strategi och nå uppsatta mål samt att följa interna och externa regelverk. Funktionen granskar och regelbundet utvärderar på ett oberoende sättom företagets organisation, styrningsprocesser, IT-system, modeller och rutiner är ändamålsenliga och effektiva. Utifrån de iakttagelser som funktionen gör lämnas rekommendationer på åtgärder så att verksamheten drivs i enlighet med lagar, förordningar samt interna styrdokument.

Välkommen att söka lediga tjänster om du är specialist inom ditt område och trivs i en roll där du får arbeta såväl operativ som stagegisk med stöd åt hela verksamheten!